Bestel voor 14 december a.s. voor aflevering op 24 december.

Made in Belgium

Algemene voorwaarden

1. Overzicht Algemene Leveringsvoorwaarden


1.1. De website www.foto.com, hierna vermeld als de « Site », is een onderneming van N.V. FOTO.com S.A. - 13, rue du Commerce, B-1400 Nivelles. « FOTOCOM » is een online fotoafdrukcentrale die is gespecialiseerd in het afdrukken van digitale foto’s in diverse formaten en uitvoeringen.


1.2. Voor alle leveringen en diensten gelden de Algemene Leveringsvoorwaarden, in het bijzonder de versie die geldt op de dag van de bestelling. Dit zijn de enige algemene leveringsvoorwaarden die van toepasssing zijn. Deze vervangen alle eerdere uitgaven van de leveringsvoorwaarden, met uitzondering van eerder schriftelijk vastgelegde bepalingen.


1.3. De klant is een consument of een professionele gebruiker.
De consument is elke individu die producten of diensten van FOTO.com gebruikt voor niet professionele doeleinden.
Een professionele gebruiker is iedere andere opdrachtgever.
Alleen de consument wordt beschermd door de Belgische consumenten wetgeving.


2. Gebruikersaccount


2.1. Desgewenst kunt u een gratis persoonlijk gebruikersaccount aanmaken waarmee u vanuit elke plaats ter wereld makkelijker al uw projecten en gegevens over uw bestellingen kunt beheren. Registratie is volledig optioneel. Een gebruikersaccount is niet noodzakelijk om een bestelling te plaatsen bij FOTO.com.


2.2. Om toegang te krijgen tot uw gebruikersaccount is uw e-mail adres en een persoonlijk wachtwoord nodig dat u kreeg bij het aanmaken van uw gebruikersaccount.


2.3. Voor de juiste werking van het gebruikersaccount is het essentieel dat het e-mail adres dat u verstrekt aan FOTO.com juist is. FOTO.com gebruikt dit adres om u informatie over uw account te verstrekken. Geef daarom de juiste informatie en informeer FOTO.com over eventuele wijzigingen in uw e-mail adres.


2.4. Het gebruikersaccount is 7 dagen per week en 24 uur per dag toegankelijk. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, Website of network updates of door andere gebeurtenissen of storingen buiten de controle van FOTO.com de toegang tot de site of tot het gebruikersaccount is onderbroken. FOTO.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verloren gaan of beschadigen van gegevens door zulke onderbrekingen.


2.5. Als houder van het account bent u ten opzichte van FOTO.com aansprakelijk voor alle foto’s of digitale beelden die in uw gebruikersaccount worden opgeslagen en in algemene zin ook voor elk gebruik dat uzelf of anderen maken van uw gebruikersaccount.


2.6. U bent tevens verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van het aan u toegekende wachtwoord. FOTO.com is niet aansprakelijk in het geval dat uw wachtwoord door iemand anders wordt gebruikt en kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door ongeoorloofd gebruik door uzelf of iemand anders wordt veroorzaakt. U bent verplicht FOTO.com onmiddellijk op de hoogte te brengen van ongeoorloofd gebruik van uw wachtwoord en uw wachtwoord te veranderen als u denkt dat uw wachtwoord niet langer vertrouwelijk is.


2.7.Het gebruikersaccount wordt verstrekt voor een onbeperkte periode. FOTO.com of uzelf kunnen het gebruikersaccount beeindigen met een opzegtermijn van 15 dagen. De opzegging wordt door FOTO.com per e-mail bevestigd op het door u verstrekte e-mail adres. U kunt de opzegging versturen via de ‘contact’ link op de FOTO.com website.


2.8. Als het gebruikersaccount wordt beeindigd verwijdert FOTO.com het gebruikersaccount en alle foto’s en projecten die daar zijn opgeslagen.


2.9. Bovendien kan FOTO.com zonder voorafgaande rechtelijke uitspraak of enige vorm van compensatie een gebruikersaccount opheffen en/of geheel of gedeeltelijk blokkeren of sommige of alle digitale foto’s die zich in het gebruikersaccount bevinden verwijderen in het geval deze Algemene Leveringsvoorwaarden werden geschonden.


3. Gebruik van software


3.1. Op de website zijn software programma’s (‘Gratis Software’) beschikbaar voor het verwerken van digitale beelden of bijvoorbeeld het vervaardigen van fotoproducten. Deze software is eigendom van FOTO.com.


3.2. De software is alleen voor prive gebruik bedoeld. Enig andere vorm van downloaden, kopiëren, permanent of tijdelijke reproductie vanhet geheel of een gedeelte van de software, is niet toegestaan. Tevens is het verboden de software te vertalen, aan te passen, te vervormen of op andere wijze te transformeren of in aangepaste vorm gratis of betaald publiekelijk te distribueren of beschikbaar te stellen.


4. Gebruiksvoorwaarden


4.1. U bent aansprakelijk voor alle beelden die u download of kopieert via de website www.foto.com. Dat houdt in dat u er mee instemt met het oog op de wettelijke bescherming van persoonsgegevens of andere van toepassing zijnde wetgeving geen fotografische beelden zult downloaden of via de website zult bekijken die in strijd zijn met het auteursrecht of enig ander eigendomsrecht. Onwettig gebruik van de site is niet toegestaan. Het is dus verboden om onwettige content te uploaden, te posten, er afdrukken van te bestellen, te e-mailen, te versturen of op andere wijze te communiceren, in het bijzonder geen seksueel getinte beelden of foto’s van minderjarigen of schendingen van privacy wetgeving of auteursrechten van anderen.


4.2. U bent verantwoordelijk voor alle verliezen of schade die voortvloeit uit overtreding van deze clausule. In het geval van een dergelijke overtreding dient u FOTO.com schadeloos te stellen voor alle kosten die hieruit voortvloeien (inclusief advocaatkosten).


4.3. FOTO.com behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving maatregelen te treffen in het geval deze clausule wordt overtreden of indien er serieuze indicaties zijn van een dergelijke overtreding, zonder dat u daarbij enig recht op schadevergoeding kunt claimen. Foto.com kan in een dergelijk geval de toegang tot de beelden weigeren, alle betreffende beelden van de server verwijderen, weigeren een bestelling uit te voeren of iedere dienst die via de website van FOTO.com wordt aangeboden te blokkeren. Tenslotte kan FOTO.com uw persoonlijke gegevens evenals kopieën van door u geuploaden beelden verstrekken aan de rechtelijke macht en andere overheidsinstanties als we daartoe wettelijk worden verplicht.


5. Gebruiksvoorwaarden online geplaatste foto’s


Het bestellen van een product of het gebruik maken van het gebruikersaccount verleent FOTO.com geen rechten op de foto’s die op haar server staan opgeslagen, doch slechts het recht om de betreffende dienst ten uit te voeren.

6. Het plaatsen van een bestelling


Met het bevestigen van uw bestelling geeft u ons definitief opdracht een bestelling uit te voeren. We accepteren deze opdracht door u een binnen 24 uur per e-mail een orderbevestiging te sturen.


Tijdens het bestellen leidt de website u stap voor stap door het bestelproces. Tijdens dit bestelproces kunt u uw bestelling wijzigenof uw gegevens op ieder moment corrigeren door eenvoudigweg terug te gaan naar eerdere stappen.


Bij het bevestigen van de bestelling wordt een overzicht van de bestelling getoond met een samenvatting van alle details van de bestelling. Controleer a.u.b. alle details en corrigeer deze waar nodig.


Wij verzoeken u accurate en exakte informatie te verstrekken over de identiteit van de ontvanger van de bestelling en het afleveradres en het e-mail adres waar de bevestigings e-mail van de bestelling naartoe gestuurd kunnen worden.


Is het bestelproces eenmaal voltooid, dan zijn wijzigingen niet meer mogelijk. Bestellingen zijn niet bindend voor FOTO.com zolang deze niet per e-mail of enige ander passend communicatiemiddel zijn bevestigd.


7. Opslag van de bestelling


7.1. Uw bestelling en informatie over deze bestelling wordt door ons opgeslagen. Een overzicht van de bestelling en de inhoud wordt per e-mail verstuurd als orderbevestiging. U kunt de inhoud van de bestelling en de leveringsvoorwaarden desgewenst nog voor het plaatsen van de bestelling afdrukken. Nadat u de orderbevestiging heft ontvangen, kunt u de status van uw bestelling online volgen via ‘Status bestelling’ onder de tab ‘Gratis software’.


7.2. De foto’s die u upload naar de website voor het plaatsen van den bestelling worden 20 dagen bewaard. Hierdoor kunt u tijdens deze periode een onderbroken bestelproces hervatten zonder dat u uw foto’s opnieuw moet uploaden.


7.3. Bij een correct verwerkte bestelling worden de betreffende foto’s voor een periode van 45 dagen bewaard. Dit voor het geval er problemen ontstaan bij de uitvoering of aflevering van uw bestelling. Deze periode wordt evenredig verlengd als FOTO.com tot herdruk van uw foto’s overgaat.


7.4. Het bewaren van uw bestanden wordt beperkt tot de productie van uw bestelling. FOTO.com zal in geen geval bestanden aan klanten terugsturen (bijv. na diefstal van uw computer).Het is uw eigen verantwoordelijkheid kopieën van uw foto’s op te slaan.


8. Prijs


8.1. De prijzen voor de productie van uw bestelling zijn dezelfde als de prijzen die op het moment van uw bestelling op de website worden vermeld. De prijzen worden tevens vermeld in het overzicht van de bestelling. De prijzen worden vermeld in euro’s of in de nationale munteenheid van de klant. Tenzij expliciet anders vermeld zijn alle prijzen inclusief belasting (BTW).


8.2. De verzendkosten worden op de site vermeld naast de dedetailleerde productomschrijvingen en op de volgende pagina Producten & prijzen.


9. Aflevering


9.1. We verzenden naar elk land ter wereld. Bezorging van de afgedrukte foto’s vindt plaats via de post of via internationale bezorgdiensten.


9.2. FOTO.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen in de bezorging door vertragingen bij de post of andere bezorgdiensten.


9.3. De bezorgtijden die op de website worden vermeld zijn slechts een indictie en houden geen rekening met vertragingen. Vertragingen in de bezorging kunnen in geen geval resulteren in een vorm van compensatie, terugbetaling of annuleren van een bestelling.


9.4. Wat gebeurt er indien het pakketje met uw bestelling weg raakt?
Als uw bestelling niet binnen een maand na de orderbevestigingsdatum arriveert, heeft u nog twee weken om FOTO.com te informeren. FOTO.com zal dan uw foto’s opnieuw afdrukken zonder extra kosten in rekening te brengen of de totale productiekosten terugbetalen. De keuze tussen deze twee opties is voorbehouden aan FOTO.com.


9.5. Wat gebeurt er als de post er niet in slaagt de bestelling aan de ontvanger af te leveren?
U bent verplicht aflevering van de bestelling mogelijk te maken. Tot de benodigde informatie behoren een volledig en correct afleveradres en de beschikbaarheid van een postbus voorzien van de naam van de ontvanger. Voor alle geretourneerde pakketjes naar FOTO.com door een fout van de klant (bijv. onjuist afleveradres, geadresseerde onbekend, ontvangst geweigerd, niet afhalen van het pakket op het postkantoor binnen de gestelde termijn of anders), maakt u geen aanspraak op enige compensatie. Doordat de logistieke kosten voor het beheren van retouren ver uitgaan boven wat redelijkerwijs van FOTO.com verwacht mag worden, is het opnieuw verzenden van retourgekomen bestellingen niet mogelijk. Om de privacy van onze klanten te beschermen wordt elke geretourneerde bestelling onmiddellijk na ontvangst vernietigd. Voor aan FOTO.com geretourneerde pakketjes door een fout van de post is zal FOTO.com de bestelling op eigen kosten opnieuw producen en verzenden.


9.6. Wat gebeurt er als uw bestelling tijdens het transport wordt beschadigd?
Neem eenvoudig contact op met ons customer service team via het contactformulier op de ‘HELP’ pagina als ondanks de door FOTO.com genomen voorzorgsmaatregelen om het risico op transportschade zo klein mogelijk te maken uw bestelling u in beschadigde staat bereikt. Stuur ons daarbij een digitale foto van het beschadigde product. FOTO.com zal vervolgens de beschadigde onderdelen opnieuw vervaardigen en de bestelling zonder extra kosten aan de klant versturen.


10. Eigendomsoverdracht


10.1. Alle bestellingen blijven eigendom van FOTO.com totdat volledige betaling door FOTO.com is ontvangen.


11. Betaling en facturering


11.1. De FOTO.com website biedt diverse betaalmogelijkheden. U kunt betalen via een credit card, Bancontact Mister Cash, online banking ING, KBC, Dexia and CBC, PayPal of Moneybookers. Tijdens de transactie behoudt FOTO.com zich het recht voor sommige van deze betaalmethoden uit te sluiten.


11.2. De betaling vindt plaats direct na de orderbevestiging. In het geval het onmogelijk is de betaling tijdig te innen heeft FOTO.com het recht advocaten of bedrijven in te schakelen die zijn gespecialiseerd in het innen van schulden. Alle resulterende kosten zijn voor rekening van de debiteur.


11.3. Met het plaatsen van de bestelling op de site of iedere andere dienstverlening van FOTO.com houdt in dat de klant elektronische betaling en facturering accepteert.


12. Verantwoordelijkheid


FOTO.com kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor schade als gevolg van gebruik van de website of daaruit voortvloeiende diensten zoals aantasting van de winst of het verloren gaan van gegevens.


De verantwoordelijkheid van FOTO.com voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de gebruiker heeft betaald voor de dienstverlening die deze schade heeft veroorzaakt.Alle producten worden op maat vervaardigd naar de wensen en specificaties van de klant. Als gevolg daarvan is annuleren van een bestelling niet mogelijk. Als gebaar van goede wil biedt FOTO.com u echter de "Geld Terug Garantie" (zie hierboven).


14. Customer Support


Heeft u vragen of klachten, neem dan a.u.b. contact op met ons Customer Support team via het contactformulier op onze site.


15. Bescherming van persoonsgegevens


FOTO.com beschermt uw persoonsgegevens. Alle gegevens die u verstrekt worden door FOTO.com in algemene zin alleen gebruikt om in te kunnen gaan op uw verzoeken.
Ga voor meer informatie naar de volgende pagina Bescherming van uw gegevens op onze website.


16. Wetgeving en Jurisdictie


Deze leveringsvoorwaarden zijn gebaseerd op de Belgische wetgeving. Elk dispuut over de toepassing van deze leveringsvoorwaarden of over het gebruik van de website is onderworpen aan de exclusieve jurisdictie van het gerechtshof in Brussel.


17. Juridische opmerkingen


17.1. Beschikbaarheid van de Website en Diensten: FOTO.com doet een uiterste inspanning om ervoor te zorgen dat de website en alle aangeboden diensten 7 dagen per week, 24 uur per dag toegankelijk en beschikbaar zijn. Het is echter mogelijk dat door onderhoud, Website of netwerk updates of door andere oorzaken of onderbrekingen buiten de schuld van FOTO.com, toegang tot de site of tot het gebruikersaccount onderbroken wordt. FOTO.com kan niet aansprakelijk worden gesteld voor verliezen of schade als gevolg van dergelijke onderbrekingen.


17.2. Eigendomsrechten: Tenzij anders vermeld worden alle onderdelen (zoals beelden, geluiden, documenten, logo’s, databases, e.d.) op de website (de "Website Content") beschermd door het auteursrecht of door andere rechten op het gebied van intellectueel eigendom van FOTO.com of derden. Deze rechten blijven eigendom van FOTO.com of derden. De toestemming die u hebt om gebruik te maken van de website wordt strict beperkt door wat nodig is om van de diensten gebruik te kunnen maken. Alle handelsmerken, handelsnamen, bedrijfsnamen, domeinnamen, logo’s, foto’s, beelden of andere distinctieven die op de website worden gebruikt om de website herkenbaar te maken, zijn volledig eigendom van FOTO.com en/of derden. Gebruik hiervan is in geen geval toegestaan.


17.3. Links naar andere Internet sites: FOTO.com kan op de pagina’s van haar website links naar andere Internet sites plaatsen. FOTO.com is echter niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites, de geadverteerde producten, diensten of andere materialen van externe bronnen of voor veronderstelde of werkelijke schade of verliezen die het gevolg kunnen zijn van het gebruik of de verbinding met dergelijke sites of externe bronnen.


18. Diversen


18.1. De contracttaal is Frans.


18.2. Indien een of meer van de algemene leveringsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig worden verklaard, dan heft dit geen gevolgen voor de overige leveringsvoorwaarden. Inplaats van een ongeldig voorwaarde kan een andere regel worden toegepast die vanuit juridisch persperctief zo dicht mogelijk komt bij het economische doel van de ongeldige voorwaarde.Datum: Oktober / 2010